Bar Mercato's Eggplant Parmigiana
$19.00

Mercato Made Eggplant Parmigiana (4) served with a side salad 

Serves 1

Ingredients: Eggplant, Parmesan, egg, flour, canola oil, Napoletana sauce (garlic, onion, oil, diced tomatoes)